ARC gestaakt, politie herziet aanbesteding portofoons

verbindingARC, Nieuws

politie 3 oktober 2_4883

Aanbevelingen na externe toetsing van de aanbestedingsdocumenten hebben de korpsleiding op 10 februari doen besluiten om de lopende aanbesteding voor portofoons stop te zetten en te herzien.

Een aantal in de aanbesteding gemaakte keuzes en gestelde eisen blijkt onvoldoende onderbouwd te zijn. Dat staat goede marktwerking mogelijk in de weg. Bovendien zijn tekortkomingen geconstateerd in de wijze waarop de beheer- en onderhoudskosten zijn uitgevraagd in de aanbesteding.

De politie bereidde de aanbesteding voor nieuwe portofoons uitvoerig en grondig voor. Professionals die dagelijks dergelijke apparaten hanteren, hebben aangegeven waaraan een goede portofoon in hun ogen moet voldoen. De geformuleerde eisen en wensen zijn dus gebaseerd op de wensen van honderden agenten in het land. Voor elke gebruikersgroep is beschreven aan welke specificaties de portofoons en mobilofoons moeten voldoen.

Veiligheid leidend

Daar komt bij dat de portofoon onderdeel uitmaakt van onze veiligheidsuitrusting, stelt Dick Heerschop. Hij heeft als lid van de korpsleiding de portofoonaanschaf in portefeuille. ‘De korpsleiding wil dat alle executieve politiemensen zijn uitgerust met hetzelfde type wapen, hetzelfde uniform en dus ook dezelfde portofoon. Dat vergroot de veiligheid en sluit aan bij onze ambitie om waar mogelijk in het hele land met standaardmiddelen te werken. Het gevolg is wel dat een aantal typen portofoons dan bijna per definitie niet voldoet. Het korps is zich terdege bewust dat daardoor slechts een beperkt aantal typen overblijft, waarop marktwerking van toepassing is. Wij begrijpen wat het voor leveranciers betekent om de politie als klant te verliezen. Voor ons is echter altijd de veiligheid voor medewerkers leidend. Daarnaast streven wij naar maximale marktwerking binnen de door ons gestelde kaders: iedereen mag inschrijven, maar uiteindelijk kiezen we één portofoon per gebruikersgroep.’

Wensen blijven overeind

Politiecollega’s zijn dus nauw betrokken bij de eisen die gesteld moeten worden aan de nieuwe portofoon. Volgens lid korpsleiding Dick Heerschop blijft dat zo: ‘Uit externe toetsing blijkt dat het formuleren van deze eisen op zich geen probleem is, maar dat wij beter moeten onderbouwen waarom het stellen van deze eisen noodzakelijk is. Door niet afdoende onderbouwing is het lastig om de noodzakelijkheid ervan te beoordelen en hebben de eisen beperkte waarde als ze gehanteerd worden in het keuzeproces. De wensen van de collega’s blijven overeind, maar de formulering van de eisen zal beter onderbouwd moeten worden.’

Spoed

De korpsleiding betreurt de vertraging van de vervanging van de huidige portofoons. Heerschop: ‘Portofoons zijn immers de levenslijn van politiemedewerkers. De betrouwbaarheid ervan is absoluut een vereiste. Zeker in een tijd dat de veiligheid van politieagenten zo’n belangrijk thema vormt. Met de grootst mogelijke spoed passen wij daarom de aanbesteding aan en zetten deze opnieuw in de markt.’

verbindingARC gestaakt, politie herziet aanbesteding portofoons