Belangrijkste punten uit begroting: herbestemming 700-band, kosten voor radio-amateurs en DAB+

verbindingAlgemeen

Gouden koets op het binnenhof

Gouden koets op het binnenhof

De gisteren gepresenteerde plannen van het kabinet hebben een aantal gevolgen voor de radio-communicatiewereld. Ten eerste is er de herbestemming van de 700 Mhz-band voor mobiele communicatie. Daarnaast blijkt dat Agentschap Telecom een tekort heeft en dat radiozendamateurs moeten betalen voor vergunningen.

Het percentage huishoudens dat over een DAB+ ontvanger beschikt en toegang heeft tot digitale radio, zal analoge FM worden afgeschakeld. Dat blijkt uit de begroting van Economische Zaken. Er is een subsidie verstrekt aan de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking. Deze subsidie zal worden aangewend voor investeringen in digitale radio voor regionaal publieke omroepen. Een indicatie voor het succes van de introductie van digitale radio is de penetratiegraad van digitale radio-ontvangers in huishoudens. Dit wordt gemonitord in de jaarlijkse uitgave «De Digitale Economie» van het CBS. Belangrijke indicator voor dit succes is het percentage huishoudens dat over een DAB+ ontvanger beschikt en daarmee toegang heeft tot digitale radio. Als dit in meer dan 50% van de huishoudens het geval is, ligt het in de rede om de analoge FM op termijn af te schakelen.

Het tweede element in de begroting van EZ is de herbestemming van de 700 Mhz-band. Begin 2017 lopen de huidige DVBT-vergunningen (digitale ethertelevisie) van Digitenne (KPN) en de Publieke Omroep in het UHF-spectrum af. In 2016 zal verder uitvoering worden gegeven aan het in het najaar van 2015 te nemen besluit over de (her)uitgifte van de vergunningen voor DVBT en de herbestemming van de 700 MHz-band. Dit deel van het UHF-spectrum krijgt vanaf 2020 de bestemming mobiele communicatie.

De in 2015 verlengde vergunningen voor de 2 GHz band lopen af op 1 januari 2021. De Europese Unie zal de 700 MHz band gaan herbestemmen voor mobiele communicatie. Vanaf 2020 dient de 700 MHz voor mobiel breedband beschikbaar te zijn in lidstaten. Het uitgiftebeleid voor de frequenties in deze banden krijgt vanaf 2016 zijn uitwerking.

 

Radiozendamateurs

De post ‘Te verrekenen met vergunninghouders’ druk op de balans van Agentschap Telecom, blijkt uit de Prinsjesdagstukken. Voor de jaren 2016 en 2017 zijn de kosten hoger dan de baten. Op deze manier wordt de post «Te verrekenen met vergunninghouders» op de balans van AT afgebouwd. Deze kosten komen voort uit het ICT-systeem GAMMA. Met GAMMA kunnen vergunninghouders hun vergunningen in de toekomst elektronisch aanvragen en verlengen. Wanneer in 2018 de investeringen in het ICT-systeem GAMMA zijn afgerond en de post «Te verrekenen met vergunninghouders» is afgebouwd keert het agentschap terug naar een situatie waarin de baten en lasten in evenwicht zijn. AT ontwikkelt een nieuw kostprijsmodel met onder andere als doel de post «Te verrekenen met vergunninghouders» af te bouwen. De tarieven zullen in 2016 alvast dalen. AT bereidt zich in 2015 voor op het overnemen van de taken op het gebied van de waarborg en metrologiewet die nu nog worden uitgevoerd door Verispect en het overkomen van de 27 medewerkers daarvan.

In lijn met het kabinetsbeleid om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt zullen de vergoedingen voor radiozendamateurs (rzam) en maritiem worden geherintroduceerd in 2016. De kosten voor deze vergunningverlening werden sinds 2008 betaald door het moederde-partement. In 2016 wordt ook het tarief voor de vaste (point-to-point straal)verbindingen verlaagd.

verbindingBelangrijkste punten uit begroting: herbestemming 700-band, kosten voor radio-amateurs en DAB+