‘Bevorder verhandelen van spectrum’

verbindingAlgemeen

Schermafbeelding 2015-10-20 om 09.20.54

 

Blijf efficiënt en effectief gebruik van frequentieruimte nastreven, maar bevorder het verhandelen van spectrum. Dat is het advies in de Evaluatie Nota Frequentiebeleid 2005, opgezet door Kwink Groep. De Evaluatie wordt ingezet om de Nota Frequentiebeleid 2016 mede vorm te geven.

 

Het beter laten werken van het huidige instrumentarium is cruciaal in het licht van doelmatig gebruik van frequentieruimte, temeer omdat verschillende ontwikkelingen, zoals de introductie van nieuwe draadloze toepassingen en diensten en de vraag naar hogere snelheden en de toenemende datavolumes, een nog efficiënter en effectiever gebruik van het spectrum vereisen.

Minister Kamp (EZ) is duidelijk: “Naast deze ontwikkelingen signaleer ik een aantal andere vraagstukken. Zo neemt de afhankelijkheid van de maatschappij van (mobiele) telecommunicatie toe. Ook stelt de samenleving in toenemende mate hogere eisen aan de bereikbaarheid en betrouwbaarheid van (mobiele) telecominfrastructuur. Over de uitdagingen van de toekomst en over de bevindingen die voortvloeien uit de evaluatie van het frequentiebeleid ga ik in gesprek met belanghebbenden, waaronder bedrijven en andere departementen. De uitkomsten hiervan zal ik betrekken in een nieuwe visie op het frequentiebeleid, de Nota Frequentiebeleid 2016. Deze visie zal richting geven aan de vraagstukken voor de komende jaren. Naar verwachting zal ik deze visie medio 2016 aan uw Kamer aanbieden.”

De aanbevelingen van Kwink zijn:

 1. Wij doen de aanbeveling om de hoofddoelstelling ‘efficiënt en effectief gebruik van frequentieruimte’ te handhaven in het toekomstige frequentiebeleid, alsmede om uitgangspunten die effectief zijn gebleken en die ook voor de komende jaren onverminderd relevant zullen blijven eveneens te handhaven: ‘technologie- en dienstenneutraliteit’, ‘vergunningvrij waar mogelijk’, ‘beperken van vergunningvoorschriften waar mogelijk’, ‘niet verlengen van schaarse vergunningen’ en ‘automatisch verlengen van niet-schaarse vergunningen’.
 2. Wij doen de aanbeveling om het frequentiebeleid op een aantal belangrijke punten te verbeteren:a. Bevorder het verhandelen van spectrum door het bestaande instrumentarium dat hiervoor beschikbaar is werkend te krijgen, dan wel door alternatieve instrumenten te introduceren. Dit kan onder meer door verdiepend onderzoek uit te voeren naar de daadwerkelijke behoefte aan en ruimte voor vrijwillig medegebruik en door voorzieningen te treffen waarmee de belemmerende werking van voorschriften op het verhandelen van (delen van) vergunningen wordt weggenomen. Als de mogelijkheden om te verhandelen zijn verbeterd en er voldoende prikkels zijn voor vergunninghouders voor doelmatig frequentiegebruik, kan opnieuw worden afgewogen of het uitgangspunt ‘niet verlengen van schaarse vergunningen’ nog het meest passend is of dat het uitgangspunt ‘verlengen tenzij’ zou moeten worden toegepast.

  b. Streef naar een efficiënter gebruik van frequentieruimte voor publiek taken, onder meer door:

  – Sterkere prikkels in te bouwen voor doelmatig gebruik van frequentieruimte voor publiek taken in de BOP-procedure.

  – De volgende BOP-ronde (2016 – 2019) te evalueren op de bijdrage aan doelmatig frequentiegebruik.

  – In de tussentijd onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voor en aanvullingen op de BOP-procedure waarmee doelmatig frequentiegebruik kan worden vergroot. Hierbij kan onder meer worden gekeken naar ervaringen met het toewijzen van frequentieruimte voor publieke taken in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

  – Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de mogelijkheid te verkennen om de publieke omroep op te nemen in het reguliere BOP-proces en het huidige regime van vergunningverlening bij voorrang te laten vervallen. En tevens een verkenning uit te voeren naar mogelijke alternatieven voor het huidige exclusieve recht van de publieke omroep op frequentieruimte op grond van de Mediawet. c. Vergroot de voorspelbaarheid van het beleid rondom verdeelmomenten (veilen of verlengen), onder meer door: – Economische en maatschappelijke belangen die kunnen spelen rondom veilen of verlengen nader te definiëren. Dit draagt bij aan consistentie in de onderbouwing van beleidskeuzes.

  – De procesgang bij afwegingen rondom veilen of verlengen te verbeteren, bijvoorbeeld door het opstellen van een langetermijnplanning voor verdeelmomenten, ruim op tijd beginnen met het proces van herverdelen, het hanteren van hardere deadlines en het treffen van preventieve en responsieve maatregelen voor vertraging.

  – Een duidelijker scheiding aan te brengen tussen het vaststellen van de veilingdoelstellingen (hetgeen in belangrijke mate een politieke afweging is) en het vertalen van die doelstellingen naar een veilingontwerp en veilingregeling (dat meer het karakter heeft van uitvoering).

 3. Wij doen de aanbeveling om het frequentiebeleid en de toepassing daarvan op een aantal punten te optimaliseren:a. Communiceer duidelijker richting betrokkenen over de planning voor wijziging en vaststelling van het Nationaal Frequentieplan (NFP).

  b. Monitor en evalueer de toepassing van het verdeelinstrument ‘verdeling op afroep’, en voer waar nodig aanpassingen door om de effectiviteit van dit instrument zo mogelijk te vergroten.

  c. Voer een verkenning uit naar de mogelijkheid om de experimenteerbepaling zodanig aan te passen dat bij het bepalen van de duur van een experimenteervergunning beter kan worden aangesloten bij de aard van een experiment en dat bij aanvang meer zekerheid kan worden geboden over een eventueel vervolg na afloop van het experiment.

 4. Wij doen de aanbeveling om uitvoering en toezicht door Agentschap Telecom op de volgende punten door te ontwikkelen:a. Benut de uitkomsten van analyses beter in het dagelijkse toezicht door de inspecteurs.

  b. Geef in samenspraak met het ministerie van EZ nadrukkelijker invulling aan de signalerende functie van toezicht voor beleid.

  c. Maak het mogelijk om de aanvraagprocedure voor alle niet-schaarse vergunningen volledig digitaal te doorlopen.

 5. Wij doen de aanbeveling om in beleid, uitvoering en toezicht de vraag te adresseren hoe publieke waarden ten aanzien van bereikbaarheid en betrouwbaarheid kunnen worden geborgd bij voor de samenleving kritische (commerciële) toepassingen en diensten. Voor het toezicht op het vergunningvrije domein dient een passend en toekomstbestendig financieringsmodel te worden ontwikkeld.
 6. Tot slot doen wij de aanbeveling om het inzicht in de effecten en resultaten van het beleid te vergroten:a. Beschrijf in de Nota Frequentiebeleid 2016 de samenhang met aanpalende beleidsterreinen en het bovenliggende beleidsdoel (goed functionerende economie en markten).

  b. Operationaliseer en kwantificeer waar mogelijk de doelstellingen van het frequentiebeleid.

  c. Monitor de resultaten en effecten van het beleid op structurele basis.

verbinding‘Bevorder verhandelen van spectrum’