Combinatie Vanderkooij/Smelt vangt bot bij rechter over aanbesteding Defensie

verbindingAlgemeen

Vanderkooij en Smelt hebben het kort geding over de gunning van C2000-randapparatuur en bijbehorende dienstverlening voor defensie verloren. Hiermee is de tender definitief gegund aan Abiom. Volgens de rechter kan Vanderkooij/Smelt niet genoeg onderbouwen dat ze te weinig punten hebben gekregen.

 

Het kort geding ging medio februari in de Haagse rechtbank over de Europese openbare aanbesteding C2000 randapparatuur en aanverwante dienstverlening voor Defensie. Volgens de combinatie Vanderkooij/Smelt (VDK/Smelt) is de motivering van de beslissing en de beoordeling van haar inschrijving door de tendercommissie onbegrijpelijk.

De raamovereenkomst zou worden gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis de beste prijs-kwaliteitverhouding. Deze wordt gewogen in de verhouding 40% prijs en 60% kwaliteit. Voor de twee gunningscriteria voor kwaliteit konden in totaal 100 punten worden behaald.

Belangrijk in deze zaak is het zogenoemde Plan van Aanpak. Volgens de aanbestedende dienst kan de inschrijver hier zijn onderscheidend vermogen laten zien: “Het plan van aanpak moet worden opgesteld omdat de opdrachtgever grote waarde hecht aan de kwaliteit van de implementatie, ombouw (van mobilofoons in voertuigen, vaartuigen en vaste posten) en instandhouding van de randapparatuur.”

In het Plan van Aanpak (maximaal 3500 woorden) moet in ieder geval het logistiek proces van de inschrijver, de inzet van eigen personeel, opleidingen van personeel van de opdrachtgever, beheerinrichting, ombouw en database-inrichting/centrale beheeromgeving en oplossing voor continuïteit van de bedrijfsvoering/bedrijfsprocessen van de opdrachtgever staan.

Uit het document: “Het plan van aanpak wordt beoordeeld op de inhoud, garanties, zekerheden, betrouwbaarheid en borging die de inschrijver beschrijft. Daaraan is toegevoegd dat de inschrijver het standpunt/uitgangspunt/de beschrijving zoveel mogelijk dient te onderbouwen en/of te motiveren, dat bij de uitwerking rekening dient te worden gehouden met de doelstelling van de opdrachtgever, conform de aanbestedingsstukken en dat de opdrachtgever zoveel als mogelijk dient te worden ontzorgd.”

 

Uitwerking

Juist bij dat Plan van Aanpak ging het mis voor de combinatie VDK/Smelt. Voor wat betreft prijs heeft de combinatie namelijk 100 van de 100 mogelijke punten, terwijl ‘winnaar’ Abiom op 91 punten blijft steken. Op criterium kwaliteit heeft VDK/Smelt ook het maximale aantal punten van 35 behaald, tegenover 33 voor Abiom. Maar de combinatie heeft verloren op het Plan van Aanpak: 26 versus 57 voor Abiom.

De tendercommissie ligt het toe: “In uw uitwerking van het Plan van Aanpak bent u te weinig ingegaan op het gevraagde en/of is het gevraagde niet voldoende uitgewerkt. Veel zaken die u beschrijft zijn te algemeen gesteld en geven geen directe informatie en/of uitwerking conform deze specifieke opdracht. Onderbouwingen en/of verdiepingen worden nauwelijks gegeven. Het geheel geeft niet voldoende vertrouwen dat de Opdrachtgever wordt ontzorgd tijdens de gehele opdracht. De professionaliteit bleek niet voldoende uit uw Inschrijving.”

 

Toetsingsvrijheid

VDK/Smelt voert vijf voorbeelden aan van niet te begrijpen lage punten en scores. De rechter vindt echter dat de combinatie VDK/Smelt haar standpunt dat zij te weinig punten heeft gekregen onvoldoende onderbouwd. Daarbij is volgens de rechter van belang dat aan de voorzieningenrechter slechts een beperkte toetsingsvrijheid toekomt wanneer het aankomt op de beoordeling van een kwalitatief criterium. Aan de aangewezen beoordelingscommissie, waarvan de deskundigheid in beginsel moet worden aangenomen, moet de nodige vrijheid worden gegund, mede waar van een rechter niet kan worden verlangd dat deze specifieke deskundigheid bezit op het gebied van het onderwerp van de opdracht. Slechts wanneer sprake is van een onbegrijpelijke beoordeling, dan wel procedurele of inhoudelijke onjuistheden/onduidelijkheden, die zouden kunnen meebrengen dat de gunningsbeslissing niet deugt, is plaats voor ingrijpen door de rechter.

 

Beeld: ministerie van Defensie

verbindingCombinatie Vanderkooij/Smelt vangt bot bij rechter over aanbesteding Defensie