Getuigen toegestaan in langslepende zaak KPN versus Entropia

verbindingAlgemeen

Entropia mag getuigen horen in de zaak tegen KPN. Entropia had aangegeven dat ze bepaalde feiten door het horen van getuigen wil bewijzen. De rechter in Den Haag ging mee in het verzoek van Entropia. Er zijn maximaal acht getuigen, verdeeld over twee dagen.

 

Het gaat om de langslepende zaken tussen KPN en Entropia. In drie vonnissen van 26 april 2017 heeft de rechtbank de vorderingen van Entropia B.V. met betrekking tot de Overeenkomst Semafonie, de Overeenkomst Tetranetwerk en de Overeenkomst GVB afgewezen en Entropia B.V. in de kosten veroordeeld. In een tussenvonnis van dezelfde datum heeft de rechtbank geoordeeld dat KPN, respectievelijk TetraNed gerechtigd waren de Overeenkomst Semafonie, de Overeenkomst Tetranetwerk en de Overeenkomst GVB te ontbinden en dat Entropia B.V. gehouden is de schade te vergoeden die KPN en TetraNed als gevolg van de ontbindingen hebben geleden.

In het eindvonnis in deze zaak van 13 december 2017 heeft de rechtbank Entropia B.V. onder meer veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van in totaal circa € 6,3 miljoen aan KPN en TetraNed. Ten aanzien van Entropia N.V. heeft rechtbank geoordeeld dat zij haar verbintenis jegens TetraNed om zich borg te stellen voor Entropia B.V. niet is nagekomen. De rechtbank heeft Entropia N.V. onder meer veroordeeld tot vergoeding van de schade die TetraNed lijdt als gevolg van de niet-nakoming van de verbintenis tot borgstelling en die schade gelijk gesteld aan de schadevergoeding die Entropia B.V. aan TetraNed verschuldigd is en onbetaald laat.

Entropia voert ter onderbouwing van haar verzoeken, kort samengevat, aan dat de rechtbank in de drie vonnissen haar vorderingen heeft afgewezen op de grond dat zij op veel punten niet aan haar stel- en bewijsplicht heeft voldaan. Hieruit volgt naar zij stelt de noodzaak tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Daarmee kan zij bewijs verzamelen waarmee kan worden aangetoond dat KPN niet gerechtigd was de Overeenkomst Semafonie, de Overeenkomst Tetranetwerk en de Overeenkomst GVB te ontbinden en dat KPN zelf tekort is geschoten in de nakoming van deze overeenkomsten. Met betrekking tot ieder van de overeenkomsten noemt Entropia bepaalde feiten en rechten die zij door het horen van getuigen wil bewijzen.

Philip Vercruysse van Entropia wil inhoudelijk reageren. Hij laat via zijn advocaat weten: “De heer Vercruysse heeft ons verzocht ons uw e-mail te beantwoorden. Wij kunnen u bevestigen dat er getuigenverhoren zullen gaan plaatsvinden. Voor het overige is deze kwestie onder de rechter en mitsdien vertrouwelijk in deze fase en kunnen wij daarover verder geen mededelingen doen.” KPN heeft niet gereageerd op vragen van Verbinding.

Het getuigenverhoor zal voorlopig plaatsvinden op woensdag 9 januari 2019 en woensdag 16 januari 2019, steeds vanaf 09.30 uur en steeds met maximaal 4 getuigen per dag in één van de zittingszalen in het Paleis van Justitie in Den Haag.

verbindingGetuigen toegestaan in langslepende zaak KPN versus Entropia