Harde kritiek voortgang C2000 door Bureau ICT-toetsing

verbindingc2000

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) vindt de risico’s rond de vernieuwing van C2000 nog te groot. Zo is de migratie in een nacht niet voldoende uitgewerkt. Ook zijn er nog veel leemtes, waardoor het waarschijnlijk is dat de oplevering later zal zijn. Ook is de samenwerking en afstemming tussen het centrale programma, de kolommen en de meldkamers onvoldoende. Dat schrijft het BIT in een advies.

 

“Wij vinden dat de gekozen aanpak de risico’s nog onvoldoende beperkt. Wij vinden dat de one-step migratie – de omschakeling van het huidige naar het volledige nieuwe systeem in één nacht — nog niet voldoende is uitgewerkt; daar mee is in onze ogen ook nog niet met voldoende zekerheid vastgesteld dat de one-step migratie het beste omschakelscenario is”, meldt BIT. BIT is aangesteld na de commissie-Elias om ICT-projecten van de overheid te toetsen.

Daarnaast kent het IVC programma nog een aantal leemtes die kunnen leiden tot problemen tijdens de migratie, of tot uitstel ervan, schrijft het BIT. Zo is er een significant risico op onvoldoende operationeel bereik in sommige delen van het land. Ook had de radioplanning 15 december 2015 gereed moeten zijn, maar is dat nog steeds niet. De oorzaak van de vertraging is onvoldoende duidelijk. Zonder zo’n radioplanning is een tijdelijke landelijke dekking van C2000 niet mogelijk.

 

Eisen

Grote problemen voorziet het BIT ook bij de toegang tot het systeem. De realisatie van autorisatie en authenticatie van centralisten op de radiobedie ning lijkt tussen de wal (IVC/MDC) en het schip (meldkamers en kolommen) te vallen. Het centrale C2000-systeem stelt eisen aan de registratie van de ruim 2000 centralisten in de meldkamers. De registratieprocessen zijn nog niet be schreven en er is nog niet bepaald hoe de IT-voorzieningen moeten worden aan gepast om ervoor te zorgen dat ze toegang krijgen tot het centrale systeem.

Het BIT twijfelt over de specificatie van eisen. “Er is onvoldoende neerslag van een creatief en gezamenlijk proces tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om functionele eisen te concretiseren. Dit vergroot het risico dat in de bouw- en testfase, migratiefase en in de acceptatiefase nog verschil van inzicht tussen uw ministerie en de leveranciers ontstaat over de invulling van de eisen. Het in een laat stadium oplossen van verschillen van inzicht kan veel geld en tijd kosten.”

 

Project Migratie

Ard van der Steur, minister Veiligheid & Justitie, geeft aan dat een aanzienlijk aantal door het BIT gesignaleerde risico’s technisch van aard is. “Ik zeg uw Kamer toe deze zorgvuldig te wegen en op deze risico´s passende maatregelen te treffen. Daarbij heb ik de stuurgroep vernieuwing verzocht toe te zien op de wijze waarop de risico’s worden beperkt.”

Daarnaast zegt hij dat een apart project is ingericht dat is gestart met de voorbereiding van de migratie. Het project Migratie bereidt de migratie tot in detail voor. “Het door het BIT genoemde scenario om de migratie regionaal gefaseerd door te voeren is bij de aanbesteding eveneens afgewogen. Daarbij is geconcludeerd dat de technische complexiteit alsook de operationele gevolgen meer risico’s en uitvoeringsproblemen in zich dragen dan het scenario waarbij het nieuwe netwerk los van het in gebruik zijnde netwerk eerst volledig wordt opgebouwd en getest en daarna pas in gebruik wordt genomen. Bij een regionaal gescheiden migratie zijn zowel het oude als het nieuwe netwerk operationeel, met daartussen een gebied waarin de TETRA-netwerken elkaar overlappen. Communicatie tussen hulpverleners onderling en tussen hulpverleners met de meldkamer is dan niet betrouwbaar.”

 

Zorg

Van der Steur laat weten dat hij voor de uitwerking van de netwerkdekking, de toegang tot het systeem en de datamigratie C2000-experts inzet van de hulpverleningsdiensten, de beheerorganisatie en medewerkers vanuit het departement. Gericht is daaraan specifieke externe kennis en expertise met betrekking tot TETRA-technologie toegevoegd. Met betrekking tot het radioplan zijn aanvullende afspraken gemaakt met de leverancier over de totstandkoming ervan. Het radioplan beschrijft de toewijzing van de beschikbare frequenties aan de opstelpunten en komt tot stand door complexe berekeningen. Omdat er rekening moet worden gehouden met de uitbreiding van frequentieruimte en restricties die gelden voor de verdeling, vraagt deze radioplanning meer tijd dan gepland. Ook hier is externe expertise toegevoegd aan het verantwoordelijke team.

“De zorg met betrekking tot de specificatie van eisen deel ik. Bij de aanbesteding is er bewust voor gekozen om de eisen functioneel te formuleren. De leveranciers dienen vervolgens, in lijn met de aanbeveling van het BIT, in ontwerpdocumenten aan te geven op welke wijze de eisen zijn geïnterpreteerd en ingevuld. Dit is op onderdelen nog onvoldoende gedetailleerd uitgewerkt. Het programma IVC heeft de leveranciers al opdracht gegeven deze detailuitwerking te maken. De onafhankelijke testinstantie zal toezien op de volledigheid.”

 

Uitstel

De minister sluit ten slotte niet uit dat C2000 later wordt opgeleverd dan de beoogde migratie in november 2017. “Ik draag er zorg voor dat, nu recentelijk is vastgesteld dat de migratie in november 2017 plaats zal vinden, de contracten voor het huidige C2000 in lijn met het advies van het BIT kunnen worden verlengd van 1 april 2018 tot het najaar 2018. De besprekingen hierover met de huidige leverancier zijn reeds gestart.”

De dekking van het C2000-netwerk gaat wellicht omhoog van 98 procent naar 99,95 procent voor de centrale delen van het systeem. Daarover wordt besloten na de implementatie van het vernieuwde netwerk.

verbindingHarde kritiek voortgang C2000 door Bureau ICT-toetsing