Koning & Hartman verliest in ARC2-zaak tegen politie

verbindingAlgemeen

Koning & Hartman is niet-ontvankelijk verklaard in de zaak over de aanbesteding van de portofoons in de ARC2. Het bedrijf bleek alleen het politiekorps en de politieacademie gedagvaard te hebben en niet ook de staat zelf. De rechter oordeelt dat expliciet is omschreven dat ook de staat – de onderdelen Dienst Vervoer en Ondersteuning van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Douane van het Ministerie van Financiën – onderdeel zijn van de aanbesteding.

 

 

Deze fout wordt door de rechter flink aangerekend. Uit het vonnis blijkt dat het politiekorps, de politieacademie en de staat aparte rechtspersonen zijn. “De politie stelt terecht dat uit de aanbestedingsstukken uitdrukkelijk volgt dat het landelijk politiekorps mede handelt namens de politieacademie én de onderdelen van de staat en dat het landelijk politiecorps de raamovereenkomst mede namens hen ondertekent.”

 

Maar ook in de uitnodiging tot inschrijving is expliciet omschreven dat de aanbestedende dienst gelijk is aan de politie en dat onder politie moet worden verstaan het landelijk politiekorps, mede handelend namens de politieacademie en de onderdelen van de staat. Deze partijen worden ook allen gezien als opdrachtgever. “Dit betekent dat voor de onderdelen van de staat, naast het politiekorps en de politieacademie, na gunning eveneens rechten en plichten zullen ontstaan. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de rechtsverhouding tussen het politiekorps, de politieacademie en de onderdelen van de staat daarmee processueel ondeelbaar, nu zij allen expliciet in de aanbestedingsstukken worden vermeld en ook niet valt in te zien waarom Koning & Hartman wel mede de politieacademie heeft gedagvaard, maar niet namens de onderdelen van de staat. Daarbij komt dat toewijzing van de primaire vordering van Koning & Hartman er bovendien toe zou kunnen leiden dat de politie de onderhavige aanbestedingsprocedure moet staken, terwijl het de onderdelen van de staat vrij zou staan een overeenkomst te sluiten met de winnende inschrijvers van deze procedure. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het daarmee rechtens noodzakelijk dat de beslissing ook ten aanzien van de onderdelen van de staat gelijk dient te luiden.”

 

 

Hiermee is dit onderdeel van de raamovereenkomst ARC2 definitief gegund aan Abiom.

 

 

 

 

verbindingKoning & Hartman verliest in ARC2-zaak tegen politie