RIVM: geen verband elektromagnetische velden en kanker

verbindingAlgemeen

Er zijn geen verbanden tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en kanker, ziekten van het zenuwstelsel of andere gezondheidseffecten, als de elektromagnetische velden zwakker zijn dan de wettelijke blootstellingslimieten. Dat stelt het RIVM in een onderzoek naar mogelijke effecten op lange termijn van elektromagnetische velden op gezondheid van werknemers.

 

Het RIVM publiceerde op 8 februari 2016 een rapport over onderzoek naar de mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden op de gezondheid. De aanleiding voor het rapport is dat in juli 2016 in Nederland de nieuwe Europese richtlijn ingaat over werknemers en elektromagnetische velden. Dit gebeurt door een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De nieuwe richtlijn richt zich alleen op de bescherming van werknemers tegen directe gezondheidseffecten van sterke elektromagnetische velden, omdat effecten op de lange termijn niet wetenschappelijk bewezen worden geacht. Dit was voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de aanleiding om het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te laten onderzoeken of deze velden op de langere termijn inderdaad geen gezondheidseffecten bij werknemers kunnen veroorzaken.

Doel rapport
Het doel van het rapport is om de stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek weer te geven over de mogelijke langetermijneffecten op de gezondheid van kortdurende en chronische blootstelling aan elektromagnetische velden in arbeidssituaties. Het moet beleidsmakers, onderzoekers en overige belanghebbenden informeren over de stand van de wetenschap en hen in staat stellen te bepalen of er nader onderzoek, voorlichting of nieuw beleid op het onderwerp nodig is.
Alle onderzoeken bij elkaar genomen concludeert het RIVM in haar rapport dat er nog geen verbanden zijn bewezen tussen blootstelling van werknemers en kanker, ziekten van het zenuwstelsel of andere gezondheidseffecten, als de elektromagnetische velden zwakker zijn dan de wettelijke blootstellingslimieten. Het RIVM blijft de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van mogelijke effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid van werknemers volgen.

verbindingRIVM: geen verband elektromagnetische velden en kanker