TNO: Stel de verwachting dat het nieuwe C2000 systeem snel zonder problemen functioneert bij

verbindingAlgemeen

In een door TNO uitgevoerde review van het C2000-systeem, adviseert het onderzoeksbureau om de verwachtingen dat C2000 het snel beter doet bij te stellen. In reactie hierop verlengt minister Grapperhaus de zogenoemde Nazorgfase C2000 tot 1 juli

 

Er is nog veel mis met C2000, volgens het rapport van TNO. Het aantal incidentmeldingen is door het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) als zeer groot ervaren en het Management en Monitoring Centrum (MMC) heeft aanvankelijk veel tijd besteed aan de registratie en bundeling van meldingen. En voor een nieuw opgeleverd systeem bestaan er relatief veel schakels tussen melders van incidenten en de leveranciers. Bij de introductie van nieuwe systemen is het goed gebruik om de leveranciers nauw bij het contact met melders te betrekken.

 

Draagvlak

TNO concludeert dat oplossingen soms nieuwe problemen introduceren en problemen zich soms pas manifesteren nadat eerdere problemen zijn opgelost. Daarnaast klopt het daadwerkelijke gedrag en gebruik van het netwerk niet volledig in de testomgeving. “Ook al verbetert de situatie in absolute zin, dan nog zal de perceptie van gebruikers naar verwachting negatief blijven omdat zich lokale of apparatuur specifieke problemen blijven voordoen en frequente aanpassingen nodig blijven om het systeem te verbeteren. Specifieke maar niet technische communicatie naar de gebruikers over de problemen die zich voordoen en de maatregelen die worden getroffen om ze op te lossen helpt om begrip en draagvlak te vergroten.”

Aspecten

De strategie van het nazorgteam ten aanzien van de technische maatregelen, de wijze waarop testen plaatsvinden en het implementeren van changes is (voor zover TNO op basis van de review kan beoordelen) gebruikelijk en logisch.

Ondanks dat TNO niet alle aspecten heeft beoordeeld, adviseert het bureau ook op andere vlakken dat het werk van het nazorg-team. “Updates van het netwerk worden in een testomgeving getest voordat ze worden geïmplementeerd. Het echte netwerk is echter dermate complex dat het gedrag van het netwerk na implementatie van een update niet volledig kan worden voorzien op basis van de tests. Problemen komen soms pas (dagen) na implementatie van een update aan het licht. De configuratie van de testomgeving is niet volledig actueel. Het nieuwe systeem bevat meer IT-componenten dan het oude systeem en kent daardoor frequentere updates; dit draagt bij aan de indruk van gebruikers dat het systeem continu aan verandering onderhevig is.”

 

Verlengd

Minister Grapperhaus schrijft aan de Kamer: “Alhoewel ik concludeer dat er technisch progressie wordt geboekt, en er zich ook in een stabiel netwerk situaties kunnen voordoen waarbij hulpverleners de meldkamer of collega’s niet kunnen bereiken, zie ik ook dat het nog te vroeg is om over te gaan tot een ‘gewone’ beheerfase. Daarom heb ik, na overleg met zowel de stuurgroep Vernieuwing C2000, waarin de operationele diensten vertegenwoordigd zijn, als de korpschef van de nationale politie, en met inachtneming van de waarnemingen en aanbevelingen van TNO, met uitdrukkelijke steun van alle partijen besloten tot een verlengde intensieve nazorgfase die loopt tot 1 juli 2020. In deze periode wordt in samenwerking met de eindgebruiker op gestructureerde en duurzame wijze toegewerkt naar een technisch verbeterd netwerk dat uiterlijk per 1 juli 2020 door het onderdeel Landelijke Meldkamersamenwerking van de politie in regulier beheer genomen kan worden.”

Het onderdeel Landelijke Meldkamersamenwerking van de politie bereidt zich voor om uiterlijk per 1 juli 2020 het nieuwe spraaknetwerk in regulier beheer te nemen. Gedurende deze verlengde intensieve nazorgperiode treft de politie aanvullende operationele en technische maatregelen die gericht zijn op de veiligheid van hulpverleners en passen bij de lokale en operationele omstandigheden. Een belangrijk onderdeel van die maatregelen is het breder uitrollen van een Push-To-Talk app binnen de politieorganisatie. Deze app verzorgt groepscommunicatie en maakt hiervoor gebruik van het reguliere data-netwerk via een smartphone. Aan de app wordt een noodknopfunctie toegevoegd om het gebruik ervan meer in lijn de brengen met dat van het C2000-spraaknetwerk.

verbindingTNO: Stel de verwachting dat het nieuwe C2000 systeem snel zonder problemen functioneert bij