Update: Rerum Technics (voormalig Entropia Digital bv) failliet verklaard

verbindingAlgemeen

De rechter in Rotterdam heeft 23 mei het faillissement van Rerum Technics (voormalig Entropia Digital bv) uitgesproken. Hilde Pors, advocaat van Rerum Technics, geeft in antwoord op vragen van Verbinding aan dat Rerum Technics in hoger beroep gaat.

 

Volgens het vonnis is de rechtbank van oordeel dat Rerum Technics niet voldoet aan haar betalingsverplichtingen. Uit het vonnis: “Er zijn feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat verweerster [Rerum Technics, red.) in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen. De rechtbank acht hiervoor redengevend dat verweerster haar verplichtingen voortvloeiend uit het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnis van de rechtbank Den Haag van 13 december 2017 niet is nagekomen. De rechtbank acht het, mede gelet op het arrest van het gerechtshof Den Haag van 20 november 2018, onbegrijpelijk dat zij dit niet gedaan heeft.”

Het gaat om drie vorderingen van KPN. KPN heeft eerder drie procedures gevoerd bij de rechtbank Den Haag naar aanleiding van de ontbonden overeenkomsten Tetranetwerk, Semafonie en GVB. Rerum Technics werd toen veroordeeld tot het betalen van in totaal bijna zeven miljoen euro.

Verder zijn er volgens KPN ook andere eisers. Zo zou KPN Wholesale een vordering van € 270.000,00 hebben op Rerum Technics. “Daarbij komt dat de heer Vercruysse ter terechtzitting heeft aangegeven dat verweerster een flinke schuld aan de ABN Amro bank heeft”, schrijft KPN.

Rerum Technics erkent dat zij de vorderingen van KPN niet heeft voldaan. Er is volgens het voormalige Entropia Digital bv echter geen sprake van betalingsonmacht. Het bedrijf acht de procedure in hoger beroep, mede gelet op het nieuwe bewijsmateriaal, kansrijk. Daarnaast betwist Rerum het standpunt van verzoekster dat sprake is van het’ leeghalen’ van verweerster; de stappen die binnen de Entropia groep gezet zijn, zijn in het kader van vermogensversterking verricht, meldden ze tijdens de procedure. Rerum Technics geeft bij monde van haar advocaat Hilde Pors aan dat ze in hoger beroep gaat.

 

[beeld Wikipedia/ Wikifrits]

 

 

verbindingUpdate: Rerum Technics (voormalig Entropia Digital bv) failliet verklaard