Veiligheidsregio Fryslân weigert transitieakkoord Landelijke Meldkamer Organisatie te tekenen

verbindingAlgemeen

De Friese veiligheidsregio is sceptisch over het transitieproject rond de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en weigert een nieuw transitieakkoord hierover te tekenen, zo meldt het Friesch Dagblad. Met name de financiële afwikkeling rond de LMO-vorming lijkt bij de Friezen op bezwaar te stuiten.

Vier jaar geleden besloot het toenmalige kabinet dat er één landelijke meldkamerorganisatie voor alarmmeldingen zou moeten komen, met in plaats van de huidige 22 nog maximaal tien fysieke meldkamers, verspreid door Nederland. Begin dit jaar bleek deze door bezuinigingsoverwegingen gedreven operatie minder soepel te verlopen dan gedacht: “Betrokken partijen hebben het met elkaar niet zo georganiseerd, dat de opdracht om te komen tot een LMO binnen de huidige afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan worden”, zo meldde minister van der Steur. Het plan leek in de huidige opzet onhaalbaar en zou worden herzien.

Heroriëntatie
Inmiddels lijkt het plan inderdaad te zijn aangepast. In plaats van eerst een landelijke organisatie op te tuigen waar vervolgens tien meldkamers in onder worden gebracht, wordt de volgorde veranderd: eerst komen er tien meldkamers, ieder met een eigen organisatie, en pas als ze – naar verwachting in 2020 – zijn gerealiseerd, worden ze alsnog samen ondergebracht in de LMO. Naast deze aanpassing in de fasering van het traject zijn er ook veranderingen doorgevoerd in de verdeling van verantwoordelijkheden, en rond de financiële aspecten ervan. Een en ander is vastgelegd in ‘Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer’, een notitie die onlangs door het Veiligheidsberaad, een landelijk overleg waarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s deelnemen, is voorgelegd aan de besturen van diezelfde veiligheidsregio’s, met het verzoek hem te accorderen.
Blijkbaar ziet Veiligheidsregio Fryslând zo veel bezwaar tegen de uitgestelde meldkamerfusie, dat deze regio het verzoek naast zich neerlegt – zo blijkt uit het artikel in het Friesch Dagblad. Wat de consequenties hiervan zijn, is overigens onduidelijk.

Fryslân is een van de drie Veiligheidsregio’s in Noord-Nederland. Met het oog op de samenvoeging van fysieke meldkamers lopen zij ver op de troepen vooruit: al sinds 2013 hebben de drie regio’s één gezamenlijke meldkamer, in Drachten.

Beeld: Jan-Willem Van Aalst (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

verbindingVeiligheidsregio Fryslân weigert transitieakkoord Landelijke Meldkamer Organisatie te tekenen