Verbeterpunten C2000: meer kennis, capaciteit en standaardisatie nodig

verbindingc2000, Nieuws

Ard-van-der-steur-1369335506

C2000 is op de goede weg, maar er valt nog flink wat te verbeteren. Uit een rapportage van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie blijkt dat de vakbekwaamheid van de gebruikers, de capaciteit bij rampen en onverwachte gebeurtenissen en de landelijke uniformiteit en standaardisatie van functionaliteiten aandachtpunten blijven. Dat schrijft minister Van der Steur in een brief aan de Kamer.

 

De Inspectie constateert dat de overlegstructuur tussen het ministerie, de Bestuurlijke Regiegroep C2000 en het CIO-beraad functioneert en dat daadwerkelijke sturing en afstemming plaatsvindt. De Inspectie constateert daarnaast dat per 1 juli 2015 alle verbetertrajecten zoals benoemd in het verbeterproject C2000 zijn afgerond.

De kolommen moeten de implementatie binnen hun eigen discipline echter voor een deel nog realiseren. Zo is voor C2000 een multidisciplinair opleidingspakket opgeleverd waardoor dit verbetertraject als zodanig is afgerond. Dit materiaal moet voor een deel nog door de hulpverleningsdiensten binnen hun eigen discipline geïmplementeerd worden. “De voortgang van implementaties blijft een punt van doorlopende aandacht tijdens de ingerichte overlegstructuren”, aldus Van der Steur.

De vakbekwaamheid van de gebruikers, capacteit bij rampen en onverwachte gebeurtinssen en de landelijke uniformiteit en standaardisatie van functionaliteiten verdienen blijvende aandacht, meldt de Inspectie in haar rapportage.

 

Efficiënt

Van der Steur: “De vernieuwing van C2000 met een voorziene afronding in 2017, grijp ik aan om de in gang gezette strakke sturing en regie op C2000 te continueren en verder te versterken. Binnen het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (programma IVC) wordt dan ook aandacht besteed aan de door de Inspectie genoemde aandachtspunten.”

Het opleiden van en oefenen door de medewerkers is een belangrijke en blijvende randvoorwaarde voor een juist en daarmee efficiënt gebruik van de beschikbare netwerkcapaciteit. Ook de succesvolle implementatie van een vernieuwd systeem gaat samen met goede training. Daarom wordt in overleg met leveranciers en gebruikersorganisaties in het kader van de vernieuwing van C2000 nieuw opleidingsmateriaal ontwikkeld en zullen kerninstructeurs worden opgeleid. Deze kerninstructeurs dragen op hun beurt zorg voor het opleiden van alle centralisten en beheerders in het gebruik van het vernieuwde C2000.

 

Rampen

Bij rampen en crises wordt het C2000-netwerk zwaar belast. Om de kans op (lokale) overbelasting zo klein mogelijk te maken zijn in het kader van het programma ‘Portogewoon’ de inrichting en de organisatie van C2000, maar ook de wijze van gebruik van C2000 door de eindgebruikers, verbeterd. Zo is het nu mogelijk om ook vanuit de meldkamer de belasting van het netwerk te monitoren waardoor bij dreigende overbelasting van het netwerk kan worden ingegrepen in het gebruik van C2000.

“Naast deze organisatorische maatregelen worden in het kader van de vernieuwing van C2000 zowel de capaciteit als de dekking van C2000 verder verbeterd. Zo wordt het bij rampen en grote incidenten mogelijk de capaciteit van het netwerk lokaal snel uit te breiden. Daarnaast zullen alle, voor de start van de implementatie gemelde dekkingsproblemen, worden opgelost. Er is extra frequentieruimte aangetrokken om deze voorzieningen mogelijk te maken.”

verbindingVerbeterpunten C2000: meer kennis, capaciteit en standaardisatie nodig