Vijftien marktpartijen willen meedenken met vernieuwd meldkamersysteem

verbindingAlgemeen

De eerste marktconsultatie voor het (ver)nieuw(d) meldkamersysteem is afgerond. Vijftien marktpartijen hebben hierop gereageerd. Het betreft zowel integratiepartijen als leveranciers van oplossingen. De leveranciers van oplossingen hebben in meerdere rondes hun ideeën hierover aangeboden. De integratiepartijen worden in een later stadium geconsulteerd.

 

De resultaten zijn uitgewerkt en voorgelegd aan het CIO-beraad, dat akkoord is met de scope van het voorgestelde vervolg. Eerste stap hierin is het verder uitwerken van de gekozen functionaliteiten en de architectuur.

De intentie is om naar één nationaal systeem te gaan waar alle meldkamers gebruik van maken. Een landelijk, toekomstbestendig, flexibel en multidisciplinair systeem maakt de totale meldkamer organisatie flexibeler en vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie.

 

Uitwerking

Eduard Sminia, projectleider Oriëntatiefase Meldkamersysteem, licht het vervolgproces toe: ‘De mondelinge en schriftelijke marktconsultatie met marktpartijen is in oktober 2017 afgerond. De resultaten hiervan zijn verwerkt. In de afgelopen maanden zijn deze resultaten aan de verschillende disciplines gepresenteerd. In het CIO-beraad van december jl. is vervolgens ingestemd met de scope van de uit te werken functionaliteiten en architectuur. In februari en maart gaan we een aantal sessies met vertegenwoordigers van de disciplines houden, waarin we de gekozen functionaliteiten en de architectuur verder uitwerken. Met de hieruit verkregen informatie vindt dan aansluitend een tweede marktconsultatie plaats met de marktpartijen. Naar verwachting starten we met deze tweede consultatie in april’.

 

Tweede marktconsultatie

De tweede marktconsultatie wordt net als de eerste marktconsultatie aangekondigd via het landelijke platform CTM, zodat iedere organisatie hierop kan reageren. Op basis van de resultaten van de marktconsultatie wordt de strategie voor het verkrijgen van het systeem en de implementatie ervan samen met de verschillende disciplines opgesteld. De strategie en de uitkomst van de marktconsultatie worden voorgelegd aan het CIO-beraad. Na besluitvorming volgt een plan van aanpak en start de volgende fase voor de verkrijging van een (ver)nieuw(d) meldkamersysteem.

 

 

verbindingVijftien marktpartijen willen meedenken met vernieuwd meldkamersysteem