Voorstel Nota Frequentiebeleid 2016: minder economie, meer maatschappelijk belang

verbindingAlgemeen, Nieuws

Daar waar in de Nota Frequentiebeleid 2005 het beleid vooral ruimte gaf aan het economisch belang, vindt er nu een accentverschuiving plaats gericht op de groter wordende maatschappelijke afhankelijkheid en het publieke belang. Dat blijkt uit het consultatiedocument Nota Frequentiebeleid 2016.

 

Daarnaast zal frequentieruimte meer gedeeld moeten worden tussen verschillende gebruikers en toepassingen om te voorzien in de groeiende behoefte aan draadloze communicatie. Uitgangspunt bij het frequentiebeleid blijft een efficiƫnt werkende markt. Daarbij is het nodig om de markt zodanig vorm te geven dat de markt in staat is om zoveel als mogelijk op de maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen. Waar nodig zullen aanvullende regels worden gesteld om de publieke belangen goed te borgen.

 

NFB

De Nota Frequentiebeleid 2016 bevat de algemene doelstelling en uitgangspunten voor het frequentiebeleid, dat wil zeggen voor het bestemmen, verdelen en het gebruik van frequentieruimte voor de komende periode. Deze nota vervangt de Nota Frequentiebeleid uit 2005 (verder: NFB2005). De in die nota opgenomen uitgangspunten, keuzes en voornemens hebben de afgelopen 10 jaar het frequentiebeleid bepaald. Om alle uitgangspunten en voornemens te kunnen verwezenlijken heeft bij de implementatie van de NFB2005 een herziening van de Telecommunicatiewet plaatsgevonden die op 15 maart 2013 in werking is getreden. Daarbij is de toezegging gedaan dat het frequentiebeleid twee jaar na de inwerkingtreding zal worden geƫvalueerd. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Kwink Groep heeft de evaluatie in 2015 uitgevoerd. Deze evaluatie is het startpunt geweest voor een proces om het frequentiebeleid voor de komende tijd te herijken. Deze herijking had tot doel om de toepassing van het huidig instrumentarium beter te laten aansluiten op verschillende ontwikkelingen en dit instrumentarium zonodig aan te passen.

 

Inzet

De conclusies uit de evaluatie waren, op hoofdlijnen samengevat, dat met de inzet van instrumenten zoals aangekondigd in de Nota Frequentiebeleid 2005 een bijdrage is geleverd aan het bereiken van de doelstellingen van het frequentiebeleid. Belangrijke uitgangspunten in het frequentiebeleid zijn effectief gebleken, zoals techniek- en dienstenneutraal gebruik van frequentieruimte, vergunningvrij gebruik van frequentieruimte waar mogelijk, het niet verlengen van schaarse vergunningen en automatisch verlengen van niet-schaarse vergunningen. Van een aantal andere instrumenten is dat echter (nog) onvoldoende het geval, zoals het behoefte-onderbouwingsplan voor het gebruik van frequentieruimte voor publieke taken, medegebruik van vergunde frequentieruimte door derden en verhandelbaarheid van vergunningen.

verbindingVoorstel Nota Frequentiebeleid 2016: minder economie, meer maatschappelijk belang